Privacy Statement

Versie 1 februari 2021

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke 

Wij, www.bahlmann-mode.nl, onderdeel van Bahlmann Mode (gevestigd te Voorstraat 352, 3311 CW Dordrecht ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 23037322), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we je graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met jouw gegevens doen en welke rechten je als betrokkene heeft. Daarnaast willen we je informeren over welke cookies we plaatsen. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, jij als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van je zoals jouw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, ofwel het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten en nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, prijsvragen. Om de (koop)overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan leveranciers en bezorgdiensten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door je gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien je toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heb je het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van jouw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op jouw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd hierboven. Jouw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder een geldige grondslag. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid
We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Tijdens het bestelproces en bij het invullen van het contactformulier maken wij gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in de gegevens die we over je verwerken. Ook heb je het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen jouw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat je dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien je geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kun je jezelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies
Bij jouw bezoek aan de website: www.konijnendijkmode.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op jouw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?
Indien je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kun je contact met ons opnemen:
Bahlmann Mode 
Voorstraat 352 
3311 CW Dordrecht 

T: 078-6137244
E-mail: Info@bahlmann-mode.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.